CÁO CON VÀ GÀ CON

Có một chú Gà con đang lon ton trên bãi cỏ non để kiếm ăn. Thấy Gà con đi có một mình, một con Cáo rón rén, rón rén đi đến định vồ bắt Gà con. Chợt trông thấy Cáo, Gà con hoảng hốt kêu lên: Chiếp! Chiếp! Sợ khiếp! Sợ khiếp!

Con Cáo liền xông đến đuổi bắt Gà con, Gà con vừa chạy vừa kêu to: Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nghe tiếng Gà con kêu cứu, Gà mẹ chạy ra đuổi Cáo, Gà mẹ kêu toáng lên: Cục ta cục tác, Cáo ác, Cáo ác…

Nghe có Cáo ác, Chó cún chạy ra sủa vang: Gâu! Gâu! Cáo đâu? Cáo đâu?

Mèo mướp cũng chạy ra kêu: Meo… Meo… Đuổi theo… Đuổi theo…

Thế là nghe Gà con kêu cứu, Gà mẹ chạy ra đuổi Cáo, Chó cún chạy ra đuổi Cáo, cả Mèo mướp cũng chạy ra đuổi Cáo. Chao ôi, con Cáo sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy biến vào rừng không dám ngoái đầu lại nữa.

Bài học: Cùng nhau hợp sức sẽ làm nên chuyện.

BA MẸ HỎI CON CÁC CÂU SAU NHÉ!

  1. Theo con tại sao con cáo lại tấn công gà con?
  2. Theo con các động vật đã dùng tinh thần gì để đuổi cáo đi vậy?
  3. Các con thấy thế nào về hành động ỷ mạnh hiếp yếu của con cáo? Theo con thì tại sao con không nên có hành động này với bạn bè?
  4. Qua câu chuyện trên con rút ra bài học gì ?